رئیس جمهور فقیر خوبه یا ثروتمند؟

– رئیس جمهور باید ثروتمند باشه یا فقیر؟..

رئیس جمهور فقیر خوبه یا ثروتمند؟
رئیس جمهور فقیر خوبه یا ثروتمند؟ - از این سو و آن سو

رئیس جمهور باید ثروتمند باشه یا فقیر؟

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: