گوشواره ساختن یه شگل کوله کاموا

– فیلم آموزش ساخت گوشواره های کاموایی به شکل گوله کاموا کهبسیار زیبا است و مناسب فصل زمستان است..

گوشواره ساختن  یه شگل کوله کاموا
گوشواره ساختن یه شگل کوله کاموا - کاشانه

فیلم آموزش ساخت گوشواره های کاموایی به شکل گوله کاموا کهبسیار زیبا است و مناسب فصل زمستان است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: