کودک ربایی های اخیر از نگاهی دیگر

– تصاویر تعدادی کودک گمشده در یک ماه ونیم اخیر در فضای مجازی بسیار باز نشر شد، کودکانی یا به قتل رسیدند و یا هنوز خبری از آن ها نیست..

کودک ربایی های اخیر از نگاهی دیگر
کودک ربایی های اخیر از نگاهی دیگر - کاشانه

تصاویر تعدادی کودک گمشده در یک ماه ونیم اخیر در فضای مجازی بسیار باز نشر شد، کودکانی یا به قتل رسیدند و یا هنوز خبری از آن ها نیست

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: