فواید عسل و موم

– ابوعلی سینا در کتاب قانون خود نسخه های شفابخش زیادی برپایه عسل و موم آن دارد..

ابوعلی سینا در کتاب قانون خود نسخه های شفابخش زیادی برپایه عسل و موم آن دارد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: