وقتی میدونی شادی به بیماری کاری نداره

– معصومه زنی 28 ساله که با وجود بیماری ای بی بدون اینکه به دست هایش کار داشته باشد زندگی لذت بخشی را دارد..

وقتی میدونی شادی به بیماری کاری نداره
وقتی میدونی شادی به بیماری کاری نداره - کاشانه

معصومه زنی 28 ساله که با وجود بیماری ای بی بدون اینکه به دست هایش کار داشته باشد زندگی لذت بخشی را دارد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: