درباره خشونت علیه زنان در ایران

– مطابق آمار سازمان ملل متحد، از هر سه زن در سراسر دنیا یک زن خشونت جنسی و جسمی را تجربه کرده است. اینجابهترین ویدئو کلیپهارودنبال کنید، ..

درباره خشونت علیه زنان در ایران
درباره خشونت علیه زنان در ایران - خانمانه

مطابق آمار سازمان ملل متحد، از هر سه زن در سراسر دنیا یک زن خشونت جنسی و جسمی را تجربه کرده استاینجابهترین ویدئو کلیپهارودنبال کنید،
باماهمراه باشید عزیزان

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: