برخورد پناهیان با کودکی که سخنرانی اش را قطع کرد

– فیلم نحوه برخورد حجه السلام پناهیان درحین سخنرانی مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت..

برخورد پناهیان با کودکی که سخنرانی اش را قطع کرد
برخورد پناهیان با کودکی که سخنرانی اش را قطع کرد - کاشانه

فیلم نحوه برخورد حجه السلام پناهیان درحین سخنرانی مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: